O projekte

Problematika nakladania s komunálnym odpadom, jeho spoplatňovanie, zneškodňovanie, zhodnocovanie a nežiaduce skládkovanie sú aktuálne témy vyžadujúce promptné efektívne a účinné riešenia. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach sme iniciovali projekt podporený Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VEGA 1/0582/17 s názvom "Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov" skúmajúci rôzne aspekty nakladania s komunálnym odpadom s cieľom nájsť optimálne riešenia a postupy uplatniteľné v hospodárstve komunálnych odpadov.

Súčasťou riešeného projektu je dotazníkový prieskum zameraný na osobné názory, postoje a správanie rôznych skupín občanov SR vo veci nakladania s komunálnym odpadom a ktorý nájdete na podstránke PRIESKUM.

V záujme objektívnosti, komplexnosti a účinnosti zámeru Vás úctivo žiadame o spoluprácu pri získavaní informácií o spôsoboch nakladania s komunálnym odpadom a triedenom zbere a iných aspektoch ovplyvňujúcich životné prostredie. Získané Vaše odpovede sú pre nás dôverné údaje, anonymné, chránené, individuálne sa nezverejnia a budú použité výlučne na účely výskumu jedine vo forme súhrnných záverov z analýz.


Za projektový tím PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
doc. Ing. Michal Stričík, PhD.